(also clears any remember-me cookie)

2 Tutkijatohtoria, filosofia, Jyväskylän yliopisto, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylä

Jyväskylän yliopiston Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella on avoinna:

kaksi tutkijatohtorin (filosofia) tehtävää

määräajaksi 1.2.2023-31.5.2024 (tai sopimuksen mukaan).Tehtävät ja edellytykset

Tehtävä sijoittuu Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella toimivaan Suomen akatemian rahoittamaan hankkeeseen Epäsymmetrisiä kohtaamisia: intersubjektiivisuus ja rajojen tuntu. Hanke hyödyntää filosofista, psykoanalyyttista ja kehityspsykologista tutkimusta ja selvittää ihmisten välisiä vuorovaikutuskokemuksia - erityisesti molemminpuolisuuden, vastavuoroisuuden, jakamisen ja toiseuden kokemuksia - ja haastaa oletuksen, jonka mukaan sosiaalinen vuorovaikutus toteutuu itsensä selkeästi toisista erottavien yksilöiden kesken.

Tehtävään palkattavien tutkijatohtorien tehtävänä on tutkia itsen ja toisen välisen suhteen kokemuksellista dynamiikkaa. Hakijoiden tutkimussuunnitelman tulisi kytkeytyä yhteen tai useampaan seuraavista kysymyksistä:

(1) Miten itsen ja toisen välinen erottelu saavutetaan kokemuksellisesti?

(2) Minkälaisia jännitteitä tähän prosessiin kuuluu?

(3) Miten nämä jännitteet heijastuvat sosiaaliseen vuorovaikutukseen?

Hakijoilta odotetaan ensi sijassa tohtorintutkintoa filosofian alalta (esim. mielenfilosofia, tunteiden filosofia, fenomenologia tai sosiaalinen ontologia), mutta myös muut soveltuvat akateemiset oppiainetaustat ovat mahdollisia. Joka tapauksessa hakijalta edellytetään vahvaa kykyä teoreettis-käsitteelliseen analyysiin. Eduksi luetaan, jos hakijalla on kokemusta useammasta hankkeen kannalta keskeisestä oppialasta, esimerkiksi filosofiasta, psykoanalyysista ja/tai kehityspsykologiasta.

Tutkimuksen ohella tutkijatohtorien odotetaan osallistuvan hankkeen sisäiseen tutkimusseminaariin sekä tieteellisten kokousten suunnitteluun ja järjestämiseen. Työn ensisijaisena suorituspaikkana on Jyväskylä.

Hakijoiden odotetaan tekevän kansainvälistä korkean tason tutkimusta, ja tehtävä edellyttää hyvää englannin kielen taitoa. Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Kelpoisuusvaatimusten on täytyttävä hakuajan päättymiseen mennessä. Hankkeen jäseniltä odotetaan myös pieni määrä opetuksellista panosta (max. 5% kokonaistyöajasta).Mitä tarjoamme?

Osaava ja hyvinvoiva tiedeyhteisö

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan.Palkkaus

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 mukaan. Palkkasi on noin 3.200 eur - 4.100 euroa kuukaudessa riippuen aiemmasta osaamisestasi ja työkokemuksestasi.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.Hakeminen

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää seuraavat dokumentit englanninkielisinä:

- Lyhyt vapaamuotoinen motivaatiokirje
- ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan TENK:n ansioluettelomalli;
- numeroitu julkaisuluettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista Suomen Akatemian mallin mukaan (korosta viisi hakemuksen kannalta tärkeintä julkaisua);
- tutkimussuunnitelma (max. 2-3 sivua) palkkausjakson ajalle sisältäen myös julkaisusuunnitelman (kirjallisuusluetteloa ei lasketa sivumäärään);
- suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot (1-3).


Hakemus tulee jättää viimeistään 31.8.2022 sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoja antaa tutkimushankkeen johtaja, yliopistonlehtori Joona Taipale: joona.h.taipale@jyu.fi; 0503577186.Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on vahva ihmistieteisiin keskittyvä toimija, jolla on keskeinen rooli inhimillisen toiminnan ja yhteiskunnallisten rakenteiden ymmärtämisessä ja kehittämisessä. Tiedekunta on omaleimainen, vahvasti profiloitunut yksikkö, jossa tehdään monitieteistä, kansainvälisesti arvostettua ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Tutkimus ja koulutus keskittyvät kulttuuriin, taiteisiin, traditioon, kieliin ja viestintään sekä yhteiskuntatieteisiin ja filosofiaan.

Jyväskylän yliopiston 2600 asiantuntijan ja 14 700 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.
Lisätietoja
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
TE-palvelut
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
Pl 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
22.06.2022
Haku päättyy
31.08.2022
Yhteyshenkilö
-

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?