(also clears any remember-me cookie)

Tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa on haettavana tutkijatohtorin tehtävä Oppimisen dynamiikan ja interventiotutkimuksen huippututkimusyksikössä ajalle 1.9.2022 (tai sopimuksen mukaan) - 31.12.2026.

Oppimisen dynamiikan ja interventiotutkimuksen huippututkimusyksikkössä (2022-2029) toimii Jyväskylän yliopiston Psykologian ja Kasvatustieteiden laitosten sekä Turun yliopiston Psykologian ja logopedian laitoksen tutkijoista. Monitieteisessä konsortiossa on mukana tutkijoita mm. psykologian, kasvatustieteiden, lääketieteen, neurotieteen, logopedian ja tilastotieteen aloilta. Lisäksi yhteistyössä on mukana useita tutkimusalojen kansainvälisiä huippututkijoita.

Huippututkimusyksikössä tutkitaan lasten ja nuorten kehityksen, oppimisen ja sen ongelmien sekä sosio-emotionaalisen hyvinvoinnin kysymyksiä yhdistäen eri tieteenalojen tutkimusperinteitä ja menetelmiä. Toteutettavissa pitkittäis- ja interventiotutkimuksissa pyritään ymmärtämään kognitiivisten, neuraalisten, motivationaalisten ja emotionaalisten tekijöiden sekä erilaisten ympäristötekijöiden vuorovaikutuksellisia yhteyksiä kehityksessä, oppimisessa ja vasteessa oppimisen tukeen.

Tehtävät ja edellytykset

Tutkijatohtorin päätehtävinä ovat oppimisvaikeuksiin liittyvien seurantatutkimusten suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi (julkaiseminen). Tutkijatohtorin odotetaan toimivan aktiivisesti yhteistyössä muiden tutkijoiden kanssa ja osallistuvan myös muuhun toimintaan huippututkimusyksikössä ja tiedeyhteisössä. Tutkijatohtorin tehtäviin sisältyy myös Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opetusta ja ohjausta (5 % vuosityömäärästä).

Valittavilta hakijoilta edellytetään tohtorin tutkintoa joillakin seuraavista aloista: kasvatustieteet, psykologia, kognitiivinen neurotiede tai affektiivinen neurotiede tai muu lähitieteenala. Hakijalta edellytetään kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön ja hyviä yhteistyötaitoja. Arvostamme aiempaa kokemusta pitkittäistutkimuksesta, kehityksellisestä tutkimuksesta, oppimiseen liittyvien ympäristötekijöiden tutkimuksesta tai interventiotutkimuksesta. Edistyneiden tilastollisten menetelmien hallinta katsotaan eduksi.

Eduksi katsotaan kokemus yhteistyöstä koulun, lasten ja perheiden kanssa sekä aiempi työskentely yhteistyöhön perustuvissa tutkimusryhmissä. Lisäksi eduksi katsotaan, uravaiheeseen suhteutettuna kokemus kansallisista ja kansainvälisistä yhteistyöverkostoista, opetus- ja ohjauskokemus sekä kokemus vastuullisista tutkimustehtävistä.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tehtävässä edellytetään sujuvaa englannin kielen taitoa.Mitä tarjoamme?

Pääset osaksi monitieteistä ja laajasti verkottunutta huippututkimusyksikköä oppimisen ja oppimisvaikeuksien tutkimuksen kansainvälisessä kärjessä. Tarjoamme viihtyisän työympäristön ja ainutlaatuisen, yhteistyötä tekevän tiimin, jonka monipuolinen asiantuntemus ja laajat verkostot luovat loistavan ympäristön tutkijanuran kehittämiselle.

Jyväskylän yliopistossa pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan. Yliopisto noudattaa vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallisia suosituksia.

Tehtävä asettuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustasolle 5-6. Palkkasi on noin 3 300 € - 4 000 € kuukaudessa riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi.

Tehtävään ensimmäistä kertaa valittaessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Hakeminen

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

Hakijan nimi tulee mainita tiedoston nimessä

1) Vapaamuotoinen hakemus/motivaatiokirje (max. 2-3), pitäen sisällään lyhyen yhteenvedon hakijan tieteellisistä ansioista ja selostuksen hakijan huippututkimusyksikön teemoihin liittyvistä tutkimusintresseistä.

2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks TENK:n ohje).

3) Numeroitu julkaisuluettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemia ohjeistusta)Hakemus tulee jättää viimeistään 10.8.2022 sähköisellä hakulomakkeella.Lisätietoja antaa: Huippututkimusyksikön tutkimuskoordinaattori Anna Rytivaara (aryti@jyu.fi), Huippututkimusyksikön johtaja prof. Paavo Leppänen paavo.ht.leppanen@jyu.fi ja varajohtaja prof. Mikko Aro mikko.t.aro@jyu.fiKasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on vahvoilta juurilta ponnistava ja rohkeasti kestävää tulevaisuutta rakentava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnan missiona on Oppiminen ja hyvinvointi kestävän tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajana. Opettajankoulutuksessa sekä psykoterapeuttikoulutuksessa tiedekunta on maan kärkitoimijoita.

Tiedekunnan korkeatasoisen ja kansainvälisesti tunnetun tutkimuksen vahvuuksia ovat oppiminen, opetus ja vuorovaikutus. Tutkimuksen viisi painopistettä ovat: Koulutus, opetus ja interventiot; Oppimisen psykologinen ja neurokognitiivinen perusta; Vuorovaikutteiset ja teknologiset oppimisympäristöt; Lapsuus, perhe, vuorovaikutus ja hyvinvointi sekä Hyvinvointi, oppiminen ja vuorovaikutus työssä. Tiedekunnassa koordinoitavia infrastruktuureja ja verkostoja ovat mm. monitieteinen aivotutkimus (CIBR), ihmistieteiden metodikeskus (IHME), psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka, monitieteinen perhe- ja lapsuustutkimus sekä oppimisen ja opetuksen tutkimus (CLT).
Lisätietoja
Palkattavien lukumäärä
1
Työaika
Kokoaikatyö
Työn kesto
Yli 12 kuukautta
Työsuhteen tyyppi
Palkkatyö
Työsuhteen tyyppi
Vakituinen työ
Datan lähde
TE-palvelut
Tärkeimmät tiedot työpaikasta
Työpaikan sijainti
PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Finland
Rekrytointiprosessi
Julkaistu
01.07.2022
Haku päättyy
10.08.2022
Yhteyshenkilö
-

Aloita hakemuksen ja CV-profiilin tekeminen tästä:

Onko sinulla jo MunJob käyttäjätili?